IT-POINT is een handelsnaam van Refurby. Refurby is een eenmanszaak
gevestigd te Sint Willebrord en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 60501421. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder IT-POINT:
Refurby.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IT-POINT en haar klanten.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbod en acceptatie
2.1 Alle aanbiedingen van IT-POINT zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.2 IT-POINT behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.
3.3 Bij niet tijdige betaling is IT-POINT gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten.

Artikel 4 – Levering
4.1 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4.2 De levertijd is indicatief en kan niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van IT-POINT.
4.3 Risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij IT-POINT tot het moment van levering aan de klant.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde producten blijven
eigendom van IT-POINT totdat de klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6 – Garantie en aansprakelijkheid
6.1 IT-POINT biedt garantie op haar producten conform de garantievoorwaarden zoals vermeld op de website.
6.2 IT-POINT is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, zowel direct als indirect, voortvloeiend uit het gebruik van haar producten.

Artikel 7 – Overmacht
7.1 IT-POINT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.7.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 8 – Privacy
8.1 IT-POINT respecteert de privacy van haar klanten. Zie artikel privacy

Winkelwagen
Scroll naar boven